Privacy Statement PharmaRecruitment


Wie zijn wij?

PharmaRecruitment is binnen de Healthcare (farmaceutische industrie, medical devices en biotech bedrijven) op Benelux niveau actief als werving & selectiebureau. PharmaRecruitment houdt zich bezig met het werven en selecteren van kandidaten voor haar opdrachtgevers. Kandidaten waarvoor PharmaRecruitment bemiddelt zijn actief binnen marketing, medical en salesposities.

PharmaRecruitment is gevestigd aan de Van der Giessenweg 40, 2921 LP Krimpen aan den IJssel en te bereiken via jvdp@pharmarecruitment.nl en/of  +316-51895695

 PharmaRecruitment verwerkt uw persoonsgegevens in het kandidatensysteem wanneer u:

 1. opgenomen wenst te worden in de database van PharmaRecruitment;
 2. solliciteert op een specifieke functie waarvoor PharmaRecruitment namens een opdrachtgever bemiddelt of een match met een toekomstige vacature waarvoor PharmaRecruitment zal bemiddelen waarschijnlijk is
 3. er contact is geweest via LinkedIn of via een netwerkgelegenheid met PharmaRecruitment.

PharmaRecruitment betracht zorgvuldigheid in de omgang met uw persoonsgegevens. PharmaRecruitment is niet verantwoordelijk voor gebruik van persoonlijke informatie van kandidaten door opdrachtgevers.

In dit document geeft PharmaRecruitment meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Tevens legt PharmaRecruitment uit wat u kunt doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door PharmaRecruitment verwerkt worden. In deze Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens kan PharmaRecruitment van u verwerken?
 2. Waarom verwerkt PharmaRecruitment uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?
 3. Deelt PharmaRecruitment uw persoonsgegevens met derden?
 4. Hoelang bewaart PharmaRecruitment uw gegevens?
 5. Wat zijn uw rechten?
 6. Wijzigingen
 7. Vragen?

 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt PharmaRecruitment mogelijk van u?

Als u toestemming hebt gegeven voor het opnemen van uw persoonsgegevens in de database van PharmaRecruitment verwerkt PharmaRecruitment de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (NAW, e-mail adres, telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Huidige en gewenste functie
 • (indicatie van) inkomen
 • Verslag van gesprek met u en profiel op basis van dat gesprek

 

2. Waarom verwerkt PharmaRecruitment uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?

 PharmaRecruitment heeft uw contactgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen op het moment dat PharmaRecruitment denkt een goede match voor u te hebben gevonden

Daarnaast heeft PharmaRecruitment uw CV, functie en (indicatie van) inkomen nodig om te kunnen beoordelen of een mogelijke match bestaat tussen uw wensen en het gewenste profiel van de opdrachtgever.

Na uw toestemming stelt Pharmarecruitment – het op basis van een intake gesprek gemaakte verslag- aan haar opdrachtgever ter beschikking. Op basis van dit verslag kan de opdrachtgever beoordelen of het zinvol is om u uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

PharmaRecruitment verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend indien hiervoor uw toestemming is verkregen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar Jan van der Poel op bovenstaand e-mailadres. Op het moment dat  de toestemming wordt ingetrokken, vernietigt PharmaRecruitment  het dossier, tenzij PharmaRecruitment wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren of indien er op dat moment (onverhoopt) een geschil bestaat tussen u en PharmaRecruitment.

 

3. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

 De persoonsgegevens en informatie die PharmaRecruitment verwerkt kunnen wij delen met

 1. Opdrachtgevers, indien hierover overleg met u is geweest en u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 2. De overheid, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, als daartoe een wettelijke plicht bestaat.

 Derden die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, bijvoorbeeld ICT bedrijven, doen dit onder de voorwaarden die PharmaRecruitment met hen heeft afgesproken.

PharmaRecruitment kan uw gegevens delen met derden wanneer PharmaRecruitment haar onderneming verkoopt of overdraagt aan derden. De desbetreffende derde die PharmaRecruitment koopt of overneemt heeft het recht uw persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

4. Hoelang bewaart PharmaRecruitment uw gegevens?

 PharmaRecruitment verwerkt persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de -bovengenoemde diensten, en doelen te weten het invullen van vacatures, of het matchen van kandidaten met toekomstige vacatures- te bereiken.

De persoonsgegevens van kandidaten waarmee PharmaRecruitment op enig moment contact heeft gehad worden in principe bewaard tot vijf jaar na het laatste contact. Tenzij PharmaRecruitment wettelijk verplicht is deze persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

5. Wat zijn uw rechten?

Toestemming tot opname of bewaren van persoonsgegevens in de PharmaRecruitment database kan altijd, zonder dat daar negatieve consequenties aan verbonden zijn. worden ingetrokken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast hebt u nog een aantal rechten. U kunt PharmaRecruitment met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die PharmaRecruitment van u heeft. Verder kunt u PharmaRecruitment vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Hiertoe kunt u een mail sturen aan jvdp@pharmarecruitment.nl  of een brief sturen aan Jan van der Poel, PharmaRecruitment op het volgende adres: PharmaRecruitment, Van der Giesseweg 40, 2921 LP Krimpen aan den IJssel. PharmaRecruitment zal uiterlijk binnen 4 weken reageren .

Mocht u een klacht hebben over PharmaRecruitment, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Wijzigingen

 PharmaRecruitment behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement  regelmatig te veranderen.

Deze Privacy Statement werd voor het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018. Indien een bepaling uit deze verklaring in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een verklaring van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

 

7. Hebt u nog meer vragen?

 Mocht u nog vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen stellen aan Jan van der Poel.